July 26, 2021

206-Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG)

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben onder de noemer Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) gezamelijk een programma opgezet om boeren zelf (dag- en nacht)vlinders te laten monitoren in het agrarisch gebied. In 2019 hebben er 21 boeren meegedaan en in 2020 is dit opgelopen tot 49 deelnemende boeren. Het doel is om in 2022 op 100 verschillende bedrijven vlinders te tellen.

Unieke samenwerking

In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk geworden dat de soorten insecten en met name de biomassa van insecten in de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Dit was voor LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting reden om te kijken hoe hier verandering in kan worden gebracht en met elkaar BIMAG te ontwikkelen.

<!-- do media.youtube -->
Beter inzicht in biodiversiteit


<!-- beeld 19900 -->


Boeren meten zelf nachtvlinders met behulp van een special LedEmmer (Foto: LTO Noord)


Project Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG)

Uitgangspunt van het BIMAG project is er in het agrarisch gebied samen met boeren dag- en nachtvlinders worden geteld. Met dit project worden boeren in staat gesteld om mee te werken aan meerjarig onderzoek naar insectenstanden in landbouwgebieden. Daarnaast wordt door het zelf uitvoeren van metingen het perspectief van de boer meegenomen in biodiversteitsherstel.

Waarom doen agrarische ondernemers mee?

Veel agrarische ondernemers ondernemen al actie voor biodiversiteit op het erf. Het is tot dusver niet duidelijk welke positieve effecten deze maatregelen hebben op insectenpopulaties. Door middel van monitoring krijgen agrarische ondernemers beter inzicht wat goed werkt voor de biodiversiteit op uw erf en percelen. De Vlinderstichting en het CBS zijn aangesloten bij het project om de monitoringsdata te analyseren om zo (algemene) adviezen te geven over effectieve aanpassingen op het boerenerf en percelen. Op deze manier werken agrarische ondernemers zelf actief mee aan de versterking van biodiversiteit op het bedrijf.


Welke insectensoorten meten boeren?


<!-- do esiterender.grid -->
Agrarische deelnemers tellen zelf of met hulp van een vrijwilliger. Er worden twee insectensoortgroepen gemeten:

 1. Dagvlinders worden via een telroute gemeten. Een telroute is maximaal een kilometer lang, een telling duurt ongeveer een kwartier. De route wordt eens per week gelopen conform het meetnet vlinders.
 2. Nachtvlinders worden via een LedEmmer gemeten. Er worden minimaal eens per twee weken drie LedEmmers geplaatst. In de ochtend, wanneer de vlinders nog stil zitten, wordt elke indivuele nachtvlinder gefotografeerd. De foto's worden naar De Vlinderstichting gestuurd die ze op naam brengt en telt. De methodiek van het meetnet nachtvlinders wordt hier verder bij aangehouden.
000000 In totaal hebben 49 boeren met BIMAG meegedaan, en hun tellingen doorgegeven; 21 in 2019 en 44 in 2020. Op 13 bedrijven zijn dagvlinders geteld en op 42 bedrijven de nachtvlinders. De meeste boeren van 2019 hebben ook in 2020 weer geteld.

Nachtvlinders

In totaal zijn er zowel in 2019 als 2020 tot nu toe (21-01-2021) 11.591 nachtvlinders op naam gebracht. Dit waren er 8.063 in 2020. In totaal zijn er gedurende 426 nachten LedEmmers geplaatst, waarvan 323 nachten in 2020. Met in het achterhoofd houdend dat iedereen drie LedEmmers per nacht heeft geplaatst, zijn er dus een drievoud aan LedEmmers geleegd! Ondanks de verdrievoudiging van het aantal vangnachten, is het aantal gevangen vlinders niet drie keer zo hoog. Dit komt omdat er binnen BIMAG soorten zijn gevangen die aan grassen en kruiden zijn gebonden. Deze soorten hebben voornamelijk hun vliegpiek in augustus en september, precies toen de pilot van 2019 liep. In totaal zijn er 286 soorten macronachtvlinders en de buxusmot waargenomen, het de totaal 850 soorten die er in Nederland voorkomen. Dit waren er 279 in 2020.  De soorten die het meest waren waargenomen zijn voornamelijk in augustus/september actief. Dat is terug te zien in (figuur 6), waar het gemiddeld aantal vlinders per week per LedEmmer is af te lezen. Het aantal gemiddeld aantal soorten per LedEmmer per week bleef rond de een a twee. Dit aantal ligt zo laag omdat er ook nachten waren waar nul vlinders in de emmers zaten, die het gemiddelde flink omlaag haalden. Ook het feit dat in 2020 de top 10 aan soorten uit 52% van het aantal individuen bestond laat zien dat het voornamelijk om de aantallen exemplaren in plaats van het aantal soorten gaat.
Variatie in de hoeveelheid vlinders per avond Per bedrijf worden drie LedEmmers geplaatst. Per avond is er veel variatie in de hoeveelheid vlinders die worden gevangen. Factoren die een rol spelen bij de hoeveelheid vlinders in de val zijn onder andere:
 • Lichtconcurrentie: Bij veel lichtvervuiling, bijvoorbeeld kunstlicht of de maan, worden minder vlinders gevangen. Met bewolking vang je dan vaak ook meer vlinders. De maan is dan niet zichtbaar en de temperatuur blijft ook vaak hoger.
 • Temperatuur: Nachtvlinders zijn koudbloedig. Dat betekent dat ze zich eerst op moeten warmen voordat ze kunnen vliegen. Dit doen ze door eerst hard met de vleugels te bewegen. Dit kost energie en de vlinders vliegen daarom minder onder bepaalde temperaturen. Hoe warmer het is hoe minder energie het kost en hoe meer vlinders je dus vangt.
 
Mooie en zeldzame nachtvlinders Naast de algemene soorten zijn er ook enkele landelijk zeldzame nachtvlinders gevangen, waar menig fanatieke nachtvlinderaar ook warm van wordt. Dit zijn waarschijnlijk incidentele waarnemingen van soorten die gebruik maken van deze locaties, maar indien er geschikt habitat aanwezig is kunnen deze soorten zich hier mogelijk ook voortplanten. Een van de zeldzame soorten was de Spaanse vlag, die op de habitatrichtlijn staat, waarmee hij Europees beschermd is. Hij werd waargenomen in Zuid-Limburg, waar ook het zwaartepunt van de verspreiding van deze soort ligt. Een andere zeldzame soort die zowel in 2019 als 2020 in aantallen (resp. 6 en 50) werd gevangen is de moeraswalstrospanner. De rupsen leven van waterdrieblad en verschillende soorten walstro. Hij wordt lokaal verspreid door het land waargenomen, met blijkbaar een redelijke dichtheid in het agrarisch gebied. Andere zeldzame soorten waren bijvoorbeeld:
 • Prachtpurperuiltje (3 ex)
 • Kadeni-stofuil (1 ex)
 • Boksbaardvlinder (3 ex)
 • Lichte daguil (1 ex)
 • Grote berberisspanner (1 ex)
 • Late heide-uil (1 ex)
 • Gevlamde rietuil (2 ex)
<!-- beeld 23369 -->
unieke soorten binnen bimag 2020 Negen zeldzame soorten nachtvlinders die binnen het BIMAG project zijn gevangen in 2020. Van linksboven naar rechtsonder: Spaanse vlag, moeraswalstrospanner, prachtpurperuiltje, kadeni-stofuil, boksbaardvlinder, lichte daguil, grote berberisspanner, late heide-uil en de gevlamde rietuil.
Naast deze zeldzame soorten zijn er uiteraard ook gewoon erg mooie soorten waargenomen die op meerdere plekken zijn gevangen. Dit zijn bijvoorbeeld: 
 • Puntige zoomspanner
 • Oranje o-vlinder
 • Meldevlinder
 • Meidoornuil
 • Grote beer
 • Grauwe borstel
 • Gevlekte zomervlinder
 • Groot avondrood
 • Lindepijlstaart
<!-- beeld 23368 -->
Mooie soorten binnen bimag 2020 Negen mooie soorten nachtvlinders die binnen het BIMAG project zijn gevangen in 2020. Van linksboven naar rechtsonder: puntige zoomspanner, oranje o-vlinder, meldevlinder, meidoornuil, grote beer, grauwe borstel, gevlekte zomervlinder, groot avondrood en de lindepijlstaart.
Aantal exemplaren per type landgebruik Van elke LedEmmer is genoteerd op welk type grondbeheer hij staat. Hiervoor zijn de Interprovinciale inventarisatie-eenheden (IPI’s) voor floristisch, vegetatiekundig en hydrobiologisch onderzoek aangehouden (Van Duuren, 2005). De indeling tot op IPI valt ook ruimer te trekken. Het komt er per bedrijf grofweg op neer dat er 1 LedEmmer op het erf staat, een andere in het regulier beheerde land en de derde ergens waar een bepaalde ingreep ten behoeve van de natuur is gedaan. Op onderstaande grafiek is het verschil tussen de verschillende locaties weergegeven in 2019. Deze grafiek laat zien dat er op de onderzochte boerderijen significant meer vlinders zijn aangetroffen op de natuurlijkere plekken dan het regulier beheerde land. Er is op de onderzochte boerderijen geen verschil aangetoond tussen de aantallen vlinders op het erf en het regulier beheerde stuk of het natuurlijk beheerde stuk.
<!-- beeld 23362 -->
Aantal exemplaren per grove indeling BIMAG 2019 Gemiddeld aantal nachtvlinders per nacht per LedEmmer per type locatie in 2019. De foutbalk die is weergegeven is de standaardfout.
Op onderstaande grafiek is het aantal individuen per de verschillende locaties weergegeven in 2020. In 2020 waren er net zoveel individuen aangetroffen in het natuurlijk beheerde stuk ten opzichte van het erf. In het reguliere stuk werden minder vlinders gevangen. De gemiddelde aantallen over het jaar heen lagen in 2020 lager dan in 2019, wat te verklaren is door de meest algemene soorten die binnen BIMAG hun vliegpiek in de nazomer hebben, precies de periode dat de pilot van 2019 liep.
<!-- beeld 23363 -->
Aantal vlinders per grove indeling BIMAG 2020 Gemiddeld aantal nachtvlinders per nacht per LedEmmer per type locatie in 2020. Op het erf en het natuurlijk beheerde stuk zijn meer vlinders gevangen dan op het regulier beheerde stuk. De foutbalk die is weergegeven is de standaardfout.
Aantal soorten per type landgebruik Naast het aantal individuen is ook het aantal soorten bekend. Op grafiek 13 is het gemiddeld aantal soorten per locatie af te lezen in 2019. Er waren evenveel soorten nachtvlinders waargenomen op het erf als op het natuurlijk beheerde stuk. In het regulier beheerde stuk waren de minste soorten waargenomen.
<!-- beeld 23364 -->
Aantal soorten per grove indeling BIMAG 2019 Gemiddeld aantal soorten nachtvlinders per nacht per LedEmmer per type locatie in 2019. De foutbalk die is weergegeven is de standaardfout.
In 2019 werden er nog net zoveel soorten aangetroffen op het erf ten opzichte van de natuurlijkelocatie, in 2020 werden er meer soorten gevangen op het erf ten opzichte van het natuurlijke stuk, en in het natuurlijke stuk ook weer meer dan in het reguliere stuk (grafiek 14). Afgaande op het waardplantgebruik van de nachtvlinders is dit voor de hand liggend. Ongeveer 40% van de grotere soorten nachtvlinders leven van bomen en struiken. Van kruiden leven ongeveer 25% van de grotere soorten en van grassen 10%. Op het erf staat vaak en combinatie met bomen en struiken, en al dan niet kruiden. Het natuurlijke stuk is vaak een akkerrand met kruiden, en het reguliere stuk is vaak een monocultuur van een specifiek gewas, bijvoorbeeld een groente of gras. Daarnaast neemt een groot deel van de nachtvlinders nectar op waarbij ze dan gebruik maken van de bloeiende bloemen.
<!-- beeld 23367 -->
aantal soorten per grove indeling bimag 2020 Het aantal waargenomen soorten per grove indeling in 2020. De meeste soorten zijn waargenomen op het erf, gevolgd door het natuurlijk beheerde stuk. Dit wordt waarschijnlijk verklaard door de grote verscheidenheid aan waardplanten en het grote aandeel bomen en struiken, waar de meeste soorten nachtvlinders van leven. De foutbalk die is weergegeven is de standaardfout.

Dagvlinders

In totaal is er op 14 agrarische bedrijven een dagvlinderroute voor BIMAG gelopen. Dit aantal is toegenomen van 4 in 2019 naar 13 in 2020. In totaal is in 2019 28 keer een route gelopen. In 2020 was dit toegenomen naar 161 keer. In totaal zijn er 3410 dagvlinders waargenomen; 1405 in 2019 en 2005 in 2020. Dit aantal resulteerde in 23 soorten; 20 in 2019 en 22 in 2020. Dit waren voornamelijk de wat algemenere soorten zoals de koolwitjes, atalanta en distelvlinder maar er zaten ook erg leuke waarnemingen bij van bijvoorbeeld de argusvlinder en de kleine vos. De argusvlinder is een soort die erg hard achteruitgaat en voornamelijk in het veenweidegebied voorkomt. Er zijn ook zeven bruine blauwtjes waargenomen. Deze soort staat op de Rode Lijst als gevoelig. I Vijf van de vijftien soorten zijn aan grassen gebonden. Dit zijn het bruin zandoogje, hooibeestje, argusvlinder, oranje zandoogje en het groot dikkopje. 1 aan struiken, de citroenvlinder. De rest aan verschillende soorten kruiden waaronder verschillende soorten kool waar het klein- en groot koolwitje van leven en brandnetel waar kleine vos, atalanta, dagpauwoog en gehakkelde aurelia van leven. 
 1. Cultuurhistorische atlas van de Vecht (Overijssel)
 2. Landschapsbiografie Ballooërveld (Drenthe)
 3. Landschapsgeschiedenis Huis Ter Hansouwe (Drenthe)
 4. Landschapsbiografie Leenderbos (Noord-Brabant)
 5. Cultuurhistorische Inventarisatie bovenloop Koningsdiep (Friesland) (Klik om rapport te downloaden)
 6. Cultuurhistorische Inventarisatie middenloop Koningsdiep (Friesland) (Klik om rapport te downloaden)
 7. Website Noord-Nederlandse cultuurlandschappen (Klik om de website te bezoeken)
 8. Digitale dorpsatlas Drentsche Aa i.s.m. de BOKD (Klik om de website te bezoeken)
 9. De tuinen van Gerrit Vlaskamp (Groningen) (Klik om rapport te downloaden)
 10. Biografie Landgoed Oostbroek (Utrecht)
 11. Cultuurhistorie en ecologie in Nederland en Vlaanderen
 12. Digitale cultuurhistorische atlas Nationaal park Hoge Veluwe (Gelderland)
 13. Toolboek Rondje Rand,Instrumenten en inspiratie voor waardering en aanpak van stads- en dorpsranden i.s.m. Sandra van Assen Stedenbouw (Klik om rapport te downloaden)
 14. Cultuurhistorische inventarisatie t.b.v. Cultuurhistorische Waardenkaart Overijssel (Klik om de website te bezoeken)
 15. Website Leestekens in het Landschap i.s.m. Landschapsbeheer Nederland
 16. Landschapsbiografie Drentsche Aa (Zie onderstaande paragraaf)
 17. Landschapsbiografie Terheyl
 18. Vooronderzoek naar jonge heideontginningen en ruilverkavelingen in Drenthe(1880 – 1980)
 19. Terpen- en wierdenland, een verhaal in ontwikkeling’ i.s.m. Landschapsbeheer Groningen en Friesland, het Terpencentrum (RUG) en museum Wierdenland
 20. https://www.academia.edu/41759152/Cultuurhistorische_Atlas_Winterswijk
 21. https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/bronnen-en-kaarten/overzicht/provinciale-cultuurhistorische-waardenkaarten
 22. https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/cultuur-en-erfgoed/cultuurhistorische-atlas
 23. https://erfgoedstem.nl/digitale-cultuurhistorische-atlas-drentsche-aa-gebied/
 24. https://utrecht.maps.arcgis.com/apps/MapAndAppGallery/index.html?appid=c25fa592c03d43358b672471ac9f023d
  https://ago-item-storage.s3.us-east-1.amazonaws.com/d37adaf4d87d443780077eb35488d0e1/Tastbare_Tijd.pdf

 25. https://ago-item-storage.s3.us-east-1.amazonaws.com/d37adaf4d87d443780077eb35488d0e1/Tastbare_Tijd.pdf
https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/50779-170-ard-webinar-livestream-fotograferen-op-safari-in-afrika-mediathek/edit Verveel je je nog ? Ik kon dit weekend niet met FLORON op stap en het wordt al wel drukker merk ik. Verder nog op pad geweest ?
 1. Webinar Theunis Piersma
 2. Webinar Bijen Belgie is nog steeds beschikbaar ipv de week
 3. Webinar Bijen KNNV
 4. Webinar Turtles PHD Wageningen Fee Smulders
 5. Webinar Drentse Aa Otters Cindy
 6. Webinar Tinallinge Thea Spek


Posted on July 26, 2021 15:41 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

205-Monitoring van Insectenpopulaties

wagermieden (Friesland), 16,4 ha https://edepot.wur.nl/524258 https://edepot.wur.nl/524258https://edepot.wur.nl/524258 https://edepot.wur.nl/524258

oor het monitoren van biodiversiteit zijn diverse methoden beschikbaar. Soms heel specifiek, gericht op één soortgroep en alleen uitvoerbaar door specialisten. Maar er zijn ook methoden die een meer algemeen beeld geven en eenvoudig door bijvoorbeeld bewoners of scholieren kunnen worden uitgevoerd.

Als eerste stap voor het opstellen van het monitoringsplan, hebben we daarom samen met de gemeente de verschillende beschikbare monitoringsmethoden op een rij gezet. Vervolgens zijn we met de gemeente in gesprek gegaan om te bepalen welke methoden het best aansluiten bij hun wensen en eisen.

Dit heeft geleid tot een selectie van vier verschillende methoden:

Meetnet Urbane Soorten (MUS) om een beeld te krijgen van de trend en ontwikkeling van stadsvogels
Bijeninventarisatie waarbij alle aanwezige bijensoorten in beeld worden gebracht
Ecoscans water en oever die de biodiversiteit in stadswateren in kaart brengen
Meetlat Biodiversiteit om de potentie voor biodiversiteit te meten door te kijken naar zaken als structuur variatie, gradiënten en schuilplekken voor dieren


LiveAtlas Dagvlinders, Zoogdieren, Sprinkhanen basisdata

Leuk dat je de LiveAtlas wilde proberen voor dagvlinders, libellen en sprinkhanen! Bij het beginscherm van de telling kun je aanklikken welke soortgroepen je ‘aan’ wilt zetten. Ook tijdens de telling kan je dat nog wijzigen door rechtsboven op de drie streepjes onder elkaar te klikken. Als je de drie soortgroepen groen hebt gemaakt, moet je ze in principe kunnen invoeren. Als dat niet werkt, kun je het beste contact opnemen met Sovon zelf, want zij hebben de app ontwikkeld: albert.dejong@sovon.nl.

Als alles goed werkt, gaat alles verder automatisch (het opslaan van de looproute, begintijd, eindtijd, etc.) en komen de gegevens vanzelf bij ons terecht.
De oplossing was Vernieuwen basisdata, maar dat is nergens te vinden. Kan dat opgenomen worden:
"Mocht u geen soorten in kunnen voeren en is dit ook nooit gelukt, probeer dan uw basisdata te vernieuwen onder "Instellingen"" .

Resultaat
Met het monitoringsplan heeft de gemeente een goed instrument in handen om de stand van de biodiversiteit in beeld te brengen, en door de tijd heen te volgen. Bovendien geven de resultaten inzicht in waar aanpassing van beleid en beheer gewenst is. Zo kan de gemeente de komende jaren toewerken naar verder herstel en versterking van de biodiversiteit. De ecoscans water en oever worden in 2021 voor het eerst uitgevoerd door de ecologen van TAUW.

https://www.sovon.nl/sites/default/files/doc/PDF-jes/waarneming_is_zilver_-_telling_is_goud_vb2018_vanturnhout-compressed.pdf


European Biodiversity Portal

A recent article published in the journal ‘Scientific Reports’ states, ‘Monitoring schemes provide an important source of information on biodiversity change, guiding further research, conservation assessment and planning.’ The article cites The European Biodiversity Portal, designed and implemented by the EU-funded EU BON project that offers researchers, policy-makers, and others interested in biodiversity, easy access to insights on trends and modelling techniques.
http://biodiversity.eubon.eu/
The project worked on the establishment and adoption of new data standards, the development of tools to enable collaborative research and the encouragement of citizen-scientists. As a result, EU BON, by building the European Biodiversity Observation Network, has created advanced techniques for data analysis along with new approaches for modelling and strategies for future biodiversity monitoring.
http://biodiversity.eubon.eu/
http://biodiversity.eubon.eu/web/guest/essential-biodiversity-variables
http://biodiversity.eubon.eu/web/guest/spatial-dataset-browser
http://biodiversity.eubon.eu/web/guest/species-richness
https://www.gbif.org/news/82382/new-opportunity-for-publication-of-species-sampling-and-monitoring-datahttps://www.vlinderstichting.nl/bimag
LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting hebben onder de noemer Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) gezamelijk een programma opgezet om boeren zelf (dag- en nacht)vlinders te laten monitoren in het agrarisch gebied. In 2019 hebben er 21 boeren meegedaan en in 2020 is dit opgelopen tot 49 deelnemende boeren. Het doel is om in 2022 op 100 verschillende bedrijven vlinders te tellen.

Unieke samenwerking
In 2017 is uit meerjarig onderzoek duidelijk geworden dat de soorten insecten en met name de biomassa van insecten in de afgelopen decennia sterk is afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Dit was voor LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting reden om te kijken hoe hier verandering in kan worden gebracht en met elkaar BIMAG te ontwikkelen.

Posted on July 26, 2021 12:34 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

July 24, 2021

204-Lezingenserie Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

Lezingenserie Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

serie webinars

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren dit jaar een reeks lezingen. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Programma

onder voorbehoud, telkens 13.30-16.00 uur

 1. Historische bossen: donderdag 25 februari (hier terugkijken)
 2. Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart (hier terugkijken)
 3. Rivierengebied: donderdag 22 april (hier terugkijken)
 4. Veenmoerassen: donderdag 27 mei (hier terugkijken)
 5. Beekdalen: donderdag 24 juni (hier terugkijken)
 6. Historische akkers: 23 september
 7. Duinen: 28 oktober
 8. Waddengebied: 25 november

Aanmelding is noodzakelijk. Dat kan bij de betreffende lezing in de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U ontvangt dan een link.

Posted on July 24, 2021 18:24 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

203-Veluwe GraanGeluk Natuurontwikkeling STOWA

 1. GraanGeluk Natuurontwikkeling
  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/deze-boer-bakker-en-brouwer-vergroten-de-biodiversiteit-in-hun-omgeving-dankzij-lokaal-produceren/
  Grond gaan afgraven
  Lokaal produceren van voedsel helpt de afstand tussen boer en bord te verkleinen. Op de Veluwezoom verkopen boeren van Stichting GraanGeluk hun graan aan de plaatselijke bakker en brouwer. De biodiversiteit neemt daardoor toe terwijl de voetafdruk krimpt.

  MEER

 2. Brainwash Zomerradio: Liesbeth Sterck https://www.nporadio1.nl/uitzendingen/brainwash-zomerradio/b70acaff-4932-492a-b996-5d68dfee2fd2/2021-07-24-brainwash-zomerradio-liesbeth-sterck Conflict, verzoening, en hoe nieuwkomers integreren in een groep: gedragsbioloog Liesbeth Sterck doet er al jaren onderzoek naar bij de apen die zij bestudeert. Als hoogleraar ecologische determinanten van gedrag aan de Universiteit van Utrecht onderzoekt ze sociaal gedrag van apen in relatie tot sociale intelligentie: hoe werken ze samen, met wie en wat levert dit op? Ze deed veldwerk naar makaken en langoeren in het oerwoud van het Indonesische eiland Sumatra, en werkt in Nederland samen met sociaalwetenschappers en dierentuinen. Brainwash Zomerradio: Liesbeth Sterck
 3. Lezingenserie Historische ecologie van de Nederlandse landschappen
  Lezingenserie Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

  Lezingenserie Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

  serie webinars

  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren dit jaar een reeks lezingen. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

  Programma

  onder voorbehoud, telkens 13.30-16.00 uur

  1. Historische bossen: donderdag 25 februari (hier terugkijken)
  2. Heidevelden en stuifzanden: donderdag 25 maart (hier terugkijken)
  3. Rivierengebied: donderdag 22 april (hier terugkijken)
  4. Veenmoerassen: donderdag 27 mei (hier terugkijken)
  5. Beekdalen: donderdag 24 juni (hier terugkijken)
  6. Historische akkers: 23 september
  7. Duinen: 28 oktober
  8. Waddengebied: 25 november

  Aanmelding is noodzakelijk. Dat kan bij de betreffende lezing in de agenda van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. U ontvangt dan een link.

  https://www.dpv.nu/nieuws/lezingenserie-historische-ecologie-van-de-nederlandse-landschappen

 4. https://twitter.com/remcodb/status/1417458171719864320/photo/1
  https://pbs.twimg.com/media/E6vSsKSXIBcu84R.jpg

 5. Online talkshow met wetenschapper en filosoof Bas Haring
  Op donderdag 1 juli jl. was de aftrap van onze jubileumcampagne. Dat gebeurde met een online talkshow, gepresenteerd door Sacha de Boer.https://www.stowa.nl/50-jaar/online-talkshow-met-wetenschapper-en-filosoof-bas-haring https://www.stowa.nl/nieuws/terugblik-talkshow-de-kracht-van-kennis In een korte reportage benadrukte dijkgraaf van Hollands Noorderkwartier, tevens STOWA-voorzitter Luc Kohsiek daarna het toenemende belang van kennis voor het waterbeheer, zeker gezien de enorme uitdagingen waar de waterschappen voor staan. STOWA was de afgelopen 50 jaar volgens hem belangrijk voor de waterschappen, maar wordt in het licht van alle uitdagingen de komende 50 jaar wellicht nog veel belangrijker, aldus Kohsiek. Dijkgraaf van Hunze en Aa’s Geert-Jan ten Brink benoemde het onafhankelijke en vraaggestuurde karakter van STOWA. In een reactie daarop benadrukte Buntsma deze ‘belangenloosheid’, juist om ervoor te zorgen dat de uitgevoerde onderzoeken en de resultaten boven enkele twijfel verheven zijn. ‘Daar mag nooit discussie over ontstaan’, aldus Buntsma die als een van de succesfactoren ook het feit noemde dat de financiering van STOWA goed en structureel geregeld is. Daardoor is er ruimte voor meerjarige onderzoeksprogramma’s.

  Hierna kregen de kijkers een korte animatie te zien, gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Belangrijkste boodschap: de kracht van al die kennis zit niet in mooi opgeschreven onderzoeksresultaten, maar in de wijze waarop je die resultaten voor je kunt laten werken. Vandaar de T van toegepast in de naam van STOWA. > Bekijk de animatie Gebruikt water
  In het blok daarna werd er ingezoomd op de ontwikkelingen rond afvalwater. Onder leiding van Sacha de Boer bespraken beleidsadviseur Waterketen bij Zuiderzeeland Rien de Ridder, hoogleraar Milieutechnologie Huub Rijnaarts van de WUR en programmacoördinator Afvalwatersystemen Cora Uijterlinde van STOWA de ontwikkelingen op dit gebied. Volgens Uijterlinde dekt de term ‘afvalwater ‘de lading niet meer; de term ‘gebruikt water’ doet dat een stuk beter, juist omdat er allerlei ontwikkelingen zijn om dit gebruikte water weer in te zetten voor bijvoorbeeld zoetwatervoorziening, en te ‘upcyclen’ tot industrie- of proceswater. Bovendien worden er in toenemende mate allerlei waardevolle grondstoffen uit gehaald, zoals cellulose en fosfaat.

  Huub Rijnaarts haakte daarbij aan. Hij is trekker van een ambitieus project – AquaConnect – waar ook STOWA aan deelneemt. Dit project richt zich op het koppelen van watervraag aan wateraanbod, via het produceren van ‘water op maat’ voor afnemers en het creëren van een slimme waterinfrastructuur om wateraanbieders en watervragers daadwerkelijk aan elkaar te koppelen. Dit als oplossing voor het zoetwaterprobleem. Rien de Ridder legde uit waarom het zo belangrijk is dat we goed inzicht krijgen in de hoeveelheid water die naar de zuivering komt, en de kwaliteit van dat aangevoerde water. Op deze manier kun je gaan sturen in het aanbod en ook je zuiveringscapaciteit (bijvoorbeeld voor medicijnrestenverwijdering) steeds beter afstemmen op de hoeveelheid en de kwaliteit van het binnenkomende afvalwater.

  Nederland over 100 jaar
  WUR-onderzoeker Klimaatadaptatie Tim van Hattum gaf een korte presentatie over de toekomst van Nederland. Hij maakte daarvoor samen met een groot aantal collega-wetenschappers een toekomstbestendige kaart van hoe Nederland er over 100 jaar uit kan komen te zien. De enorme opgaven die er liggen op het gebied van landbouw, biodiversiteit, duurzaamheid, water, klimaat en economie kunnen we volgens Van Hattum niet tackelen met technische, korte-termijnoplossingen. Van Hattum en zijn collega’s zetten in op zogenoemde nature-based solutions en hebben die een gezicht gegeven op deze kaart. Zij hebben Nederland daarbij bewust ‘op zijn kant’ gelegd, om de kijker uit te dagen om op een andere manier naar ons land te kijken. > Download de kaart

  Prachtig werkveld
  Daarna ging Sacha de Boer kort in gesprek met drie jonge waterprofessionals: Rosanne Meilink, Rinze de Vries en Fleur van Gool. Meilink en Van Gool werken beiden als watertrainee bij respectievelijk de staf van de Deltacommissaris en STOWA. Rinze de Vries is eigenaar van Noria, een bedrijf dat een oplossing heeft bedacht voor het verwijderen van plastic afval uit Nederlandse rivieren. De Boer liet zich verrassen door het enthousiasme van de jongelingen. Volgens de drie ligt de grootse uitdaging voor het waterbeheer in het waarmaken van alle ambities: hoe zorgen we ervoor dat we echt klimaatbestendig en waterrobuust worden in 2050, zoals we met elkaar hebben afgesproken? Ze hadden ook nog een advies aan de waterwereld hoe je jongeren voor dit werkveld kunt interesseren: laat zien wat voor prachtig werk je doet en geef ook aan wat de ontwikkelings- en carrièremogelijkheden zijn, want dat vinden ambitieuze jongeren belangrijk om te weten. STOWA is onlangs het project Jong Waterbeheer gestart waarin wordt gekeken hoe jonge waterprofessionals het best kunnen worden ondersteund met kennis en kunde. Onderdeel daarvan is de Young Talent Day die op 14 oktober plaatsvindt, in het kader van 50 jaar STOWA.

  Trend of golf?
  Het laatste woord van deze talkshow was aan Bas Haring. De Leidse wetenschapper was om te beginnen verrast door het enthousiasme en optimisme van de jonge waterbeheerders aan tafel. Allen gaven aan ‘zin te hebben in de toekomst’. Dat stemt op zijn minst hoopvol. Verder gaf hij de kijkers mee dat er meer manieren zijn om te kijken naar problemen en oplossingen. Je aanpassen aan veranderende omstandigheden door af en toe tien centimeter water in je huis te accepteren, is ook een oplossing, daagde hij de kijker uit. En als je iets langer nadenkt kan iets dat op het eerste gezicht een stijgende trend is, ook het eerste deel van een golf zijn…

  Tot slot over het werk van STOWA: dat gaat om kennis verwerven en innoveren. Het is logisch elkaar daarbij op te zoeken. Maar het is volgens Haring ook nodig om je in dit proces af en toe even terug te trekken uit het rumoer, en zelf na te denken.

 6. Je ziet ze bijna nooit, maar toch gaat het heel goed met ze: bevers! Het grootste knaagdier van Europa werd aan het eind van de jaren tachtig weer in Nederland uitgezet. Natuurfilmer Cees van Kempen filmde onder andere in de burcht van deze nachtdieren en biedt zo een unieke inkijk in het leven van de bevers.

  https://www.npostart.nl/de-terugkeer-van/04-12-2015/VARA_101376849

 7. https://twitter.com/remcodb/status/1417458171719864320/photo/1

  https://pbs.twimg.com/media/E6vSsKSXIBcu84R.jpg

 8. https://twitter.com/remcodb/status/1417458171719864320/photo/1

  https://pbs.twimg.com/media/E6vSsKSXIBcu84R.jpg

 9. mini-webinar over de Grote Wateren georganiseerd door LIFE IP deltanatuur naar aanleiding van het verschijnen van het special issue over de grote wateren in het Tijdschrift landschap op 20 juni. Daarna
  Er is geen verslag, maar het is wel mogelijk om alle presentaties terug te kijken op de website van LIFE IP Deltanatuur.
  https://life-ip-deltanatuur.nl/news/view/b78c0880-e828-449f-b829-a2b9e3d8e7f1/terugkijken-webinar-natuurambities-voor-grote-wateren
  De onderliggende artikelen kun u vinden op de website van het tijdschrift landschap:
  https://www.landschap.nl/tijdschrift/archief/jaargang-38-2021/
  De powerpoints kunt u downloaden op: (beperkt houdbaar)
  https://we.tl/t-YLsqpN3F8B

 10. id you miss out on the public lecture: "Voices for Living a Planet, Can Migratory Birds Help Us?" or perhaps want to follow up on points from the presentation? https://drive.google.com/file/d/13G5p0YnfUcQTJk2c_oFKzb3bm1WM41Ys/view
  We would like to share a recording of the lecture with you, along with the slides Theunis used during the lecture. https://drive.google.com/file/d/1EVWvnDA7ojtnGeSFozLRYTuiHF0We-Ci/view

Posted on July 24, 2021 16:34 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

July 23, 2021

202-The Parliament of Animals-Group Decisions -Mitbestimmung im Tierreich

 1. Mitbestimmung im Tierreich from 18/06/2021 to 24/07/2021
  Oben und Unten

  Der Zweiteiler führt in Wildschutzgebiete von Botswana bis Frankreich und zeigt, wie Tiere zum Wohle der Gemeinschaft ihre individuelle Meinung äußern. In der Not ist Kooperation unter Wildtieren Überlebenssache. Ungeachtet noch so strenger Hierarchien suchen die Anführer eines Rudels oder einer Herde Rat bei den Mitgliedern der Gruppe. Jede Tierart nach ihrer Fasson.
  https://www.arte.tv/de/videos/094410-001-A/mitbestimmung-im-tierreich/
  In der Not ist Kooperation unter Wildtieren Überlebenssache. Ob in Kenia, Südafrika oder Botswana und unerachtet noch so strenger Hierarchien suchen die Anführer eines Rudels oder einer Herde Rat bei den Mitgliedern der Gruppe. Jede Tierart hat dabei ihre eigene Fasson, dem Chef ihren Standpunkt klar zu machen.

 2. Group Decisions from 18/06/2021 to 24/07/2021
  Democracy in the Animal Kingdom (1/2)
  What if the Greeks hadn't invented democracy? This is a two-part documentary about animal species that make decisions collectively. In this first episode: on the African continent, in many animal societies, the leader consults the members of his or her group before making a decision. This discovery calls into question our beliefs about the animal world, which aren't governed by "law of the jungle" after all.

 3. The Parliament of Animals from 18/06/2021 to 24/07/2021
  Animal Democracies (2/2)
  In Europe, animals in Greece may have been voting for far longer than people. Scientists discovered ten years ago that these species, each in their own way, have systems for making group decisions. This suffrage - more universal than we thought - helps the survival of the group.

 4. North Israel from 29/06/2021 to 29/07/2021
  A Journey Through a Magical Land A Journey Through a Magical Land from 29/06/2021 to 29/07/2021
  Discover the natural and cultural heritage of Israel. Take a drive along the Mediterranean coast to discover the cosmopolitan Tel-Aviv, then Haifa, port city which is home to both start-ups and digital giants alike.

 5. Teenagers: Human Animals (2/10)
  The Look from 09/10/2018 to 01/08/2021
  Mother Nature has thought of everything: Each species in the animal kingdom shows remarkable variation. Some astonish us by their size, their elegance, or their eccentric behaviour, but above all, by their appearance.

  Teenagers: Human Animals (2/10)
  The Look
  from 09/10/2018 to 01/08/2021
  Mother Nature has thought of everything: Each species in the animal kingdom shows remarkable variation. Some astonish us by their size, their elegance, or their eccentric behaviour, but above all, by their appearance.

 6. Journey to Armenia from 08/05/2021 to 05/08/2021
  A trip through the small and diverse country of Armenia, nestled in the South Caucasus.
  Journey to Armenia
  A trip through the small and diverse country of Armenia, nestled in the South Caucasus. from 08/05/2021 to 05/08/2021

 7. https://erfgoedpartners.nl/groninger-molenzomer/
  https://erfgoedpartners.nl/activiteit/archeologielezing-gezonken-zicht-haven/

 8. An Introduction to the Larger Mammals of Ethiopia
  https://vimeo.com/578085816

  24 June 2021 - An Introduction to the Larger Mammals of Ethiopia by Trevor Jenner from The Anglo-Ethiopian Society on Vimeo. The Horn of Africa hosts around 104 larger mammals, of which twenty are either endemic, or near endemic. Ethiopia, with its spectacular and diverse landscapes, is home to 281 mammal species of which forty-five are considered endemic, though most are smaller mammals, shrews and rodents - larger mammals are typically considered to be at least squirrel sized.

  Trevor Jenner's talk focuses on the larger mammals of Ethiopia, including some of the world's rarest endemics:
  Ethiopian wolf, rarer than the giant panda, this iconic species inhabits the high plateaus at altitudes of up to 4,000 metres.
  Bale monkey, denizen of the cloud forest.
  Gelada, an exotic primate that grazes on grass and inhabits the gorges and precipices of the high mountains.
  Starck's hare, a high altitude endemic.
  Mountain nyala, the world’s last large mammal to be discovered, inhabits the high altitude mountain forests and grasslands.
  Walia ibex, a rare endemic mountain top dweller.
  Giant mole-rat, a strange Afroalpine endemic.

  Examples of the impressive range of families of primates, carnivores, proboscids and ungulates in Ethiopia are covered together with some of the smaller species like the hyraxes.

  Trevor Jenner has had a multi-faceted career, including a bird and wildlife guide, which has entailed a host of travelling throughout the globe. His quest for birds and mammals has taken him on expeditions to many parts of the world including remote and dangerous places. A travel and natural history writer, Trevor's lifetime of trekking, writing, photographing and researching mammals has culminated in the recently published Field Guide to the Larger Mammals of the Horn of Africa.
  An Introduction to the Larger Mammals of Ethiopia

 9. Kon u de archeologielezingen, die Erfgoedpartners op 18 en 25 maart online presenteerde, niet bijwonen? U kunt ze terugzien via onze website. U bent dan alsnog getuige van de boeiende lezingen van respectievelijk de archeologen Dion Stoop en Pir Hoebe over Pioniers na de IJstijd (18 maart) en Gezonken in zicht van de haven van maritiem archeoloog Yftinus van Popta (25 maart).
  De lezingen worden omlijst door prachtige films van Frans Driesens, gemaakt in opdracht van Erfgoedpartners.
  https://erfgoedpartners.nl/2020/03/
  Vooraanmelden voor deze uitzending is niet meer mogelijk. U kunt de lezing live volgen op 25 maart vanaf 20:00 uur, via: https://youtu.be/WlVrhE7U1z0
  Publiekslezing archeologie: Gezonken in zicht van de haven
  Archeo-historisch onderzoek naar de ondergang van de tjalk Drie Gezusters in 1893 op de Zuiderzee.

  Dr. Y. (Yftinus) T. van Popta, Rijksuniversiteit Groningen.

  Ruim voor zonsopkomst is de Drie Gezusters al vertrokken. Het is nagenoeg windstil op de Zuiderzee, het water is kalm en de tjalk komt maar moeilijk vooruit. Terwijl schipper Meijer in het donker voor zich uit tuurt denkt hij aan zijn vrouw en kind die benedendeks liggen te slapen. Hij is al bijna een hele dag en nacht wakker en hij voelt de vermoeidheid. Dan ziet hij in de verte een klein lichtpuntje opduiken: dat moet het vuur van de Vischpoort van Harderwijk zijn! Dan is hij nog maar een uur gaans verwijderd van zijn bestemming. Hij stuurt de kop van de tjalk enigszins bij en zet koers richting de kust. Plotseling gaat er een harde schok door het schip…

  Eeuwenlang was de Zuiderzee letterlijk en figuurlijk het maritieme hart van Nederland. Deze binnenzee bood de Nederlanders veel voordelen op het gebied van onder andere visserij, handel en transport. Er zijn in al die eeuwen tijd heel wat schepen vertrokken om via de Zuiderzee hun bestemming te bereiken. Maar niet alle schepen kwamen op hun bestemming aan. Het gevaar lag namelijk altijd op de loer: het relatief ondiepe vaarwater met zandbanken en ondieptes, plotselinge weersveranderingen en zware stormvloeden zorgden geregeld voor dood en verderf. Niet voor niets wordt Flevoland dan ook het grootste scheepskerkhof op land ter wereld genoemd: tot nu toe zijn ruim 450 scheepswrakken in de voormalige zeebodem aangetroffen. Deze wrakken worden met regelmaat gezien als houten constructies zonder enige identiteit, maar feitelijk zijn het stille getuigen van scheepsrampen en persoonlijk leed.

  Het aantal keren dat van een Zuiderzee-wrak de identiteit werd achterhaald is echter op twee handen te tellen. In de meeste gevallen kan tot maximaal een halve eeuw nauwkeurig worden ingeschat wanneer een schip is vergaan. Tijdens deze lezing zal echter worden aangetoond dat het wel degelijk mogelijk is om een scheepswrak en een scheepsramp aan elkaar te koppelen. Wat dan ontstaat is een zeer levendig en persoonlijk verhaal, vormgegeven aan de hand van de ramp met de Drie Gezusters.
  Publiekslezing archeologie: Gezonken in zicht van de haven

 10. Archeologielezing Dion Stoop en Pir Hoebe: Pioniers na de IJstijd

  Archeologielezing Dion Stoop en Pir Hoebe: Pioniers na de IJstijd
  https://www.youtube.com/watch?v=XmZrvouecJ8
  Wie waren de eerste anatomisch moderne mensen in Nederland? Tijdens de laatste ijstijd, (het Weichselien, van 150.000 – 12.000 jaar geleden) was Nederland een onbewoonbare poolwoestijn. Aan het eind van de ijstijd begon het klimaat te verbeteren waardoor toendralandschappen en bebossing langzamerhand noordelijker konden uitbreiden. Al snel vestigden pioniers zich in deze landschappen: mensen die in barre omstandigheden leefden van de jacht op wild en het verzamelen van planten. Archeologen Dion Stoop (Noordelijk Archeologisch Depot, Nuis) en Pir Hoebe (Rijksuniversiteit Groningen) vertellen wat de archeologie ons leert over de levenswijze en geschiedenis van deze mensen.
  https://www.youtube.com/watch?v=XmZrvouecJ8

 1. https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
 2. https://www.arte.tv/en/videos/discovery/planet-earth/
 3. https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/
 4. https://www.arte.tv/fr/videos/voyages-et-decouvertes/
 5. https://www.arte.tv/en/videos/discovery/
 6. https://www.arte.tv/de/videos/letzte-chance/
 7. https://www.arte.tv/en/videos/last-chance/

Posted on July 23, 2021 08:20 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

July 22, 2021

201-The surprising science of alpha males | Frans de Waal

 1. The surprising science of alpha males | Frans de Waal
  In this fascinating look at the "alpha male," primatologist Frans de Waal explores the privileges and costs of power while drawing surprising parallels between how humans and primates choose their leaders.

  The surprising science of alpha males | Frans de Waal
  In this fascinating look at the "alpha male," primatologist Frans de Waal explores the privileges and costs of power while drawing surprising parallels between how humans and primates choose their leaders. His research reveals some of the unexpected capacities of alpha males -- generosity, empathy, even peacekeeping -- and sheds light on the power struggles of human politicians. "Someone who is big and strong and intimidates and insults everyone is not necessarily an alpha male," de Waal says.

  Check out more TED Talks: http://www.ted.com

  The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more.

  Follow TED on Twitter: http://www.twitter.com/TEDTalks
  Like TED on Facebook: https://www.facebook.com/TED

 2. Frans de Waal: Moral behavior in animals
  Empathy, cooperation, fairness and reciprocity -- caring about the well-being of others seems like a very human trait. But Frans de Waal shares some surprising videos of behavioral tests, on primates and other mammals, that show how many of these moral traits all of us share.

  Frans de Waal studies primate social behavior -- how they fight and reconcile, share and cooperate.

  Frans de Waal: Moral behavior in animals
  Empathy, cooperation, fairness and reciprocity -- caring about the well-being of others seems like a very human trait. But Frans de Waal shares some surprising videos of behavioral tests, on primates and other mammals, that show how many of these moral traits all of us share.

  Frans de Waal studies primate social behavior -- how they fight and reconcile, share and cooperate.

 3. Frans de Waal over emoties bij dieren, zijn nieuwe boek en Donald Trump als chimpansee

  Frans de Waal over emoties bij dieren, zijn nieuwe boek en Donald Trump als chimpansee
  In dit interview vertelt de wereldberoemde bioloog Frans de Waal over emoties bij dieren, wat hij zou doen als hij minister van Landbouw was en hoe president Trump zich als een chimpansee gedroeg tijdens zijn reis naar de macht.
  https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
  https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/

 4. Wild Berlin from 23/06/2021 to 20/09/2021
  Animals of the Metropolis
  Wild Berlin from 23/06/2021 to 20/09/2021
  Animals of the Metropolis
  Around 100 beavers live in the rivers and lakes of Berlin. But accommodation on the waterfront is in high demand and the beaver habitat is being encroached on by property developers. It's just one of many animals to make Berlin home; there's urban gulls taking over a shopping centre roof, and the nightingale, which has a particularly fondness for Berlin.
  https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
  https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/

 5. Majorca: Highway Ma-10
  Scenic Coast Roads https://www.arte.tv/en/videos/097489-002-A/majorca-highway-ma-10/
  Majorca: Highway Ma-10
  Scenic Coast Roads
  Discover the wild and unspoilt northwest of Majorca, along a spectacular clifftop coastal highway, the MA-10. Along the way an olive grower, a scientist and an ornithologist explain their commitment to preserving this paradise.
  Majorca: Highway Ma-10
  Scenic Coast Roads

 6. Wildes Chile
  Vielfalt der Kontraste vom 16/07/2021 bis 13/10/2021
  https://www.arte.tv/de/videos/086851-000-A/wildes-chile/
  https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
  https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/
  https://www.arte.tv/de/videos/letzte-chance/
  Wildes Chile
  Vielfalt der Kontraste vom 16/07/2021 bis 13/10/2021

  Die Reise führt durch das "wilde" Chile und lässt den Zuschauer magische Naturschauspiele hautnah miterleben: Von der mit ihren Jungen spielenden Puma-Mutter in der patagonischen Steppe bis zur seltenen und nur kurze Zeit anhaltenden Wüstenblüte. Faszinierende Bilder von Blauwalen und Vampirfledermäusen illustrieren die atemberaubende Schönheit dieses Landes.

  Schönheit der Natur: Die Reise führt durch das „wilde“ Chile, ein Landstrich, der sich über 4.500 Kilometer ausgedehnte Landschaften mit Tälern, Wäldern und Wüsten erstreckt. Der Zuschauer erlebt magische Naturschauspiele, von der mit ihren Jungen spielenden Puma-Mutter in der patagonischen Steppe bis hin zur seltenen und nur kurze Zeit anhaltenden Wüstenblüte.
  Ein weiterer Protagonist ist der Degu, ein Nager, der mit dem Meerschweinchen verwandt ist. Eindrucksvolle Bilder von Blauwalen und Vampirfledermäusen illustrieren die enorme Artenvielfalt und atemberaubende Schönheit des Landes sowie den täglichen Kampf jedes Lebewesens ums Überleben.
  Der mit dem Emmy-Award ausgezeichnete Filmemacher Christian Muñoz-Donoso realisiert seit über 20 Jahren Tierdokumentationen und andere Formate. Er drehte unter anderem für National Geographic, BBC Earth, Discovery Channel, Animal Planet und das ZDF. Das Tierfilmen ist Christians Leidenschaft – allerdings eine nicht ganz ungefährliche. 1997 fand er sich am letzten Drehtag einer Dokumentation über Berglöwen in den Anden plötzlich Auge in Auge mit seinem Protagonisten, einem 100-Kilo-Puma wieder. Mit Hilfe eines Freundes konnte Christian das Tier abwehren, er erlitt jedoch schwere Verletzungen. Doch bereits eine Woche später war er wieder am Drehort, um seine Dokumentation fertigzustellen.

 7. eimliche Helden
  vom 16/07/2021 bis 13/10/2021
  Keas in Neuseeland
  https://www.arte.tv/de/videos/050817-000-A/heimliche-helden/
  https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
  https://www.arte.tv/de/videos/letzte-chance/
  Heimliche Helden
  vom 16/07/2021 bis 13/10/2021
  Keas in Neuseeland
  Der Mensch und seine Mitbringsel haben in Neuseeland vieles verändert. Heute kämpfen die Neuseeländer darum, wenigstens einige der Papageien- und Vogelarten von damals zu retten. Hoffnungslos ist es nicht. Die Keas, die heimlichen Helden Neuseelands, haben eine gute Chance. Die Dokumentation zeigt, wie klug diese Bergpapageien wirklich sind.

  Neuseeland ist, oder besser war, ein Refugium für Vögel. Über Jahrmillionen gaben sie den Ton an und teilten sich alle Aufgaben in der Natur, denn Säuger gab es hier nie.
  Papageien suchten und fanden ihren Platz. Die Wälder gehören bis heute den Waldpapageien, den Kakas. Die Jungen bekommen als Energiedrink den Honigtau der Schildläuse. Für die Alten bietet der Wald eine Fülle von Pflanzen und Früchten.
  Das raue alpine Bergland jedoch gehörte immer den Keas. Sie schienen das schlechteste Los gezogen zu haben: Eis und Schnee, extreme Wetterlagen, keine gesicherte Ernährung. Aber ausgerechnet sie verstanden es sich durchzubeißen.
  Dann kamen die ersten Siedler, rodeten die Wälder und brachten Säugetiere mit, die mit den Vögeln um Nahrung und Lebensraum konkurrierten.
  Während sich der scheue Kaka in die wenigen verbliebenen Wälder zurückzog, sicherte der Kea entdeckungsfreudig und kreativ sein Überleben und wurde Teil des Soziallebens der Neuseeländer. Die Vögel brechen in Häuser ein, öffnen Mülltonnen, knacken Schlösser und verschleppen Werkzeug. Geöffnete Autofenster verstehen sie als Einladung. Auch auf Skipisten gibt es viel zu entdecken, und das Car-Surfing durch Tunnels wurde wahrscheinlich auch von den Keas erfunden. Sie sind immer an den Hotspots des Lebens.
  Nur die Plätze, an denen Keas ihre Eier ablegen und die Küken aufziehen, sind weit weg von menschlichen Ansiedlungen. Doch auch in die dunklen Höhlen in der Wildnis sind Nesträuber wie Marder und Ratten eingedrungen. Die Zahl der Keas ist dramatisch gesunken. Die Neuseeländer suchen nach Abhilfe.
  Der Ranger Corey Mosen hat sich an die Fersen der Keas geheftet. Er ist ein Experte für die schmalen Felsspalten, in denen Keas brüten. Drei Monate werden Keas in Höhlen verborgen von den Eltern versorgt, dann geht es zum ersten Mal hinaus, um von Eltern, Geschwistern und Freunden zu lernen. Von Natur aus sind die Keas an eine Welt ohne Menschen und ohne gefährliche Vierbeiner angepasst. Das einzige, was sie dagegensetzen können, sind ihre Intelligenz und ihre ungeheure Lernfähigkeit. Doch das nützt nicht immer.

 8. GEO Reportage vom 20/06/2021 bis 26/07/2021
  Die Geier sind zurück vom 20/06/2021 bis 26/07/2021
  Über den Schluchten und Gebirgszügen Südfrankreichs ziehen seit einigen Jahren wieder Geier ihre Runden: Gänsegeier, Mönchsgeier, Bartgeier. Und das nur dank des unermüdlichen Engagements einer Handvoll passionierter Geierexperten. Das Revier der gigantischen Vögel bietet eine atemberaubende Kulisse: die Verdonschlucht und der Vercors. https://www.arte.tv/de/videos/072418-017-F/geo-reportage/
  Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der Mensch es geschafft, die Giganten der Lüfte fast vollständig auszurotten, nicht nur in Frankreich, sondern nahezu überall in Europa. Maßgeblich mitverantwortlich, dass sie in Frankreich wieder zahlreich anzutreffen sind, ist eine Handvoll passionierter Naturliebhaber und Vogelexperten. Schon Ende der 70er Jahre entwickelten sie Wiederansiedlungsprogramme, die heute noch erfolgreich praktiziert werden: Unter anderem im Vercors, wo in diesen Sommer zwei junge Bartgeier ausgewildert werden sollen. Pascal Orabi arbeitet für die französische Vogelschutzliga LPO, die "Ligue pour la protection des oiseaux" und koordiniert die Geierschutzprojekte in Frankreich. https://www.arte.tv/de/videos/072418-017-F/geo-reportage/
  "GEO Reportage" entdeckt mit ihm traumhaft schöne Bergwelten Südfrankreichs und erlebt, was selten möglich ist - Gänsegeier, Mönchsgeier, Bartgeier und sogar den seltenen Schmutzgeier aus großer Nähe. Beim Fressen, Spielen oder den ersten Flugübungen. Geier sind reine Aasfresser und dienten den Schäfern Südfrankreichs jahrhundertelang als natürliche Abdecker. Auch heute wieder können die Schafzüchter auf ausgewiesenen Futterplätzen, sogenannten "Placettes" den natürlichen Abdeckservice der Geier in Anspruch nehmen. Für das Ökosystem sind die Greifvögel von unschätzbarem Wert - doch das Thema Geier bleibt sensibel.

 9. Rhodope Mountains
  Rhodope Mountains is the most important breeding area for griffon vultures in Bulgaria. The whole region is also a stronghold for wolf and jackal.

  The last remaining breeding colony of black vulture in South-eastern Europe is situated in the Dadia forest on the Greek side of the border and these huge birds regularly come over to the Bulgarian side of the mountain in search for food. Among the dozens of other raptor species Eastern imperial eagle, Saker falcon, Levant sparrowhawk, Peregrine falcon and several other eagles can be mentioned. The whole region is also a stronghold within Bulgaria for wolf and jackal. The brown bear has begun to recolonise the Rhodopes in recent years and bear watching is already becoming a bookable tourism offer in the area.
  https://www.eventbrite.nl/x/ern-webinar-vulture-comeback-in-the-rhodope-mountains-tickets-163622363895
  Because of its location at the crossroads between the European and Asian continent, the impact of the Mediterranean, its pristine landscapes and the variety of habitats here in combination with the relatively small human disturbance, the Rhodope Mountains have a huge variety in species and habitats, and have become one of the bird watching hotspots in Europe.
  https://www.eventbrite.nl/x/ern-webinar-vulture-comeback-in-the-rhodope-mountains-tickets-163622363895
  Restoring food webs
  Vultures are perhaps the most iconic examples of European scavengers; the sight of these majestic birds soaring overhead on thermals or feeding at a carcass can be truly captivating.Thanks to reintroductions and species protection, threatened European vulture populations are slowly but steadily recovering. Yet as the occurrence of wild herbivore carcasses has declined, so these magnificent birds have become increasingly dependent on the carcasses of domesticated animals. Ever stricter veterinary regulations, however, mean this food source is also becoming increasingly unreliable.Restoring natural food webs in the Rhodope Mountains is a flagship project of Rewilding Europe, supported by the European Commission through the LIFE project “Conservation of black and griffon vultures in the cross-border Rhodope mountains”. Our main focus is to help vultures and other scavenging species by boosting the availability of wild herbivore carcasses, thereby closing the circle of life. Together with local partners we are increasing the number of local ungulates through several annual red deer and fallow deer releases, with reintroduced animal behaviour monitored through the use of GPS collars. In 2016 the first anti-poison dog unit also began patrolling the Rhodope Mountains rewilding area in Bulgaria, helping to protect vultures by establishing poison-free areas.

  Boosting biodiversity through mosaic landscape creation
  Together with partners, Rewilding Europe is creating space for natural processes like forest regeneration, free flowing rivers, herbivory and carnivory to impact ecosystems. Across the continent, the interaction of these processes leads to constantly evolving landscapes rather than fixed habitats – this dynamic is the key to preserving Europe’s rich biodiversity.The work of Rewilding Europe and Rewilding Rhodopes is now seeing increasing numbers of keystone herbivores such as red and fallow deer, European bison and horses in the Rhodope Mountains rewilding area. Grazing trials with free-roaming wild horses will allow us to determine whether open habitats will stay open when this native herbivore is present in natural numbers. The Rhodope Mountains is one of the case study areas of the three-year GrazeLIFE project. The project evaluates the benefits of various land management models involving domesticated and wild/semi-wild herbivores.The European bison that have been reintroduced into Studen Kladenets Reserve have quickly established themselves as a major attraction for locals and visitors. They complement a free-ranging population of fallow deer, one of the largest in Europe, and red deer, reintroduced by the Rewilding Rhodopes team into the reserve.

Posted on July 22, 2021 19:53 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

July 20, 2021

200-Grote Wateren georganiseerd door LIFE IP deltanatuur

https://live.natuurbosdag.nl/
200-Grote Wateren georganiseerd door LIFE IP deltanatuur
200-CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT
Zaterdag 10 juli van 10.00 tot 16.00 uur.
LiveStream & Youtube REPLAY: https://live.natuurbosdag.nl

Natuurbosdag Terugkijken en Opgenomen

Het programma wordt opgenomen. Mocht je er toch niet live bij kunnen zijn, dan kun je de natuurbosdaglezingen ook later terugkijken.

Programma Natuurbosdag zaterdag 10 juli
10.00 – 16.00 uur
LiveStream & Youtube REPLAY: https://live.natuurbosdag.nl vanuit Drakenburg

1 10.00 Welkom en inleiding NJN en Wanda van Wilde Wegen
2 10.20 Over Oerbosonderzoek en omvorming naar natuurlijker bos Henk Koop – Oerwoudonderzoeker Ecobus Consult
11.00 Koffie- en theepauze :https://live.natuurbosdag.nl
3 12.15 Behoud Groen Erfgoed; Wilde bomen en struiken in Nederland Lodewijk van Kemenade – Projectleider Landschapsbeheer Flevoland
12.50 Lunchpauze :https://live.natuurbosdag.nl
4 100 jaar NJN – Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie NJN: jong & wild het bos in
5 14.20 De minifauna van het bos Bram Mabelis – ecoloog
5 15.05 Natuurbos in de zoeker met Lodewijk van Kemenade
5 15.05 Afsluiting Natuurbosdag NJN & Wanda van Wilde Wegen
LiveStream & Youtube REPLAY: https://live.natuurbosdag.nl

198-Natuurbosdag zaterdag 10 juli LIVESTREAM 10.00 – 16.00 uur

198-Natuurbosdag zaterdag 10 juli LIVESTREAM 10.00 – 16.00 uur
200-CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT

https://geo.provincie-utrecht.nl/publiek/documenten/

https://geo.provincie-utrecht.nl/publiek/documenten/monumenten/TT/site/

[To Parent Directory]

1/8/2016 4:52 PM 9432 CHAT structuur.zip
1/8/2016 4:47 PM 34170 CHAT_STRUCTUUR.XML
1/8/2016 4:52 PM 88823 CHW_structuur_1.gdb.zip
11/3/2015 5:05 PM 1147332 De Vecht.pdf
11/3/2015 5:06 PM 1175936 De Venen.pdf
11/3/2015 5:05 PM 1190008 Eemland.pdf
12/22/2015 4:30 PM 178213 fotoTT.JPG
12/22/2015 4:35 PM 524255 fotoTT2.JPG
12/22/2015 4:38 PM 300887 fotoTT3.JPG
11/3/2015 5:06 PM 1057131 Gelderse Vallei.pdf
11/3/2015 5:02 PM 2192363 Infrastructuur.pdf
11/3/2015 5:04 PM 2013207 Kastelen en buitenplaatsen.pdf
11/3/2015 5:00 PM 1902796 Kromme Rijn en Langbroek.pdf
12/7/2015 4:52 PM 16146 logo.png
11/3/2015 5:05 PM 1578637 Lopikerwaard,Schalkwijk en Vianen.pdf
11/3/2015 5:03 PM 3404491 Militair Erfgoed.pdf
11/3/2015 5:05 PM 1043865 Nederrijn en Lek.pdf
11/3/2015 5:01 PM 1583700 Oude Rijnklein.pdf
1/6/2016 11:35 AM 7784264 provincie Utrecht WEB.pdf
12/7/2015 4:50 PM 43399 TastbareTijd20.JPG
1/8/2016 3:11 PM 21710 toelichting_CHW_structuur.xlsx
11/3/2015 4:59 PM 2059634 Utrechtse Heuvelrug.pdf
11/3/2015 5:04 PM 944695 Vechtplassen.pdf

https://geo.provincie-utrecht.nl/publiek/documenten/monumenten/TT/site/
200-CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT

Cultuurhistorische Atlas Winterswijk(pdf)

amen met Archeologisch Bureau Raap maakte Overland de Cultuurhistorische Atlas Winterswijk. In de atlas presenteren we zowel exacte gegevens, nodig voor het gemeentelijke beleid, als het boeiende historische verhaal achter het Winterswijkse landschap. Overland schreef de hoofdstukken over landschapsontwikkeling (in historische tijd en in de prehistorie), maakte een uitgebreide kartering van historische landschapstypen en -elementen, en zoomde in op de buurtschappen. Het verhaal wordt geïllustreerd met vele tientallen kaarten en honderden foto's. Tijdens het werkproces bestond een intensieve samenwerking met plaatselijke heemkundigen en buurtschapskenners. De bedoeling was om de atlas, samen met een GIS, als werkrapport op te leveren. Maar toen de proefdrukken gereed waren, ontstond er brede consensus om het werk als boek uit te geven.
Dankzij steun van de RCE, provincie Gelderland en plaatselijke stichtingen is de atlas nu als boek gedrukt. Inmiddels is er een tweede druk en mogelijk komt er een derde.
Alle scholen in Winterswijk krijgen atlas.
https://www.overland.nl/100528achtergrondenatlas.pdf
https://www.overland.nl/atlasww.php . € 49,50 excl.

Grote Wateren georganiseerd door LIFE IP deltanatuur

 1. Alle presentaties terug te kijken op de website van LIFE IP Deltanatuur.

  https://life-ip-deltanatuur.nl/news/view/b78c0880-e828-449f-b829-a2b9e3d8e7f1/terugkijken-webinar-natuurambities-voor-grote-wateren

 2. De onderliggende artikelen kun u vinden op de website van het tijdschrift landschap:
  https://www.landschap.nl/tijdschrift/archief/jaargang-38-2021/

 3. De powerpoints kunt u tot 1 Aug downloaden op: (beperkt houdbaar)
  https://we.tl/t-YLsqpN3F8B

198-Natuurbosdag zaterdag 10 juli LIVESTREAM 10.00 – 16.00 uur
200-CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT
200-Grote Wateren georganiseerd door LIFE IP deltanatuur

Posted on July 20, 2021 15:20 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

199-Orchads, Butterflies, Dragonflies, Treescapes of Devon,

 1. Dragonflies of North Devon

  Dragonflies of North Devon

  David Smallshire the British Dragonfly Society Recorder for Devon and co-author of Britain’s Dragonflies, gives an introduction to the world of dragonflies, he will cover the biology of this fascinating group of insects and tips on identifying the species likely to be seen in North and West Devon.

 2. Saving Devon's Treescapes Online Talk

  Saving Devon's Treescapes Online Talk
  Ash Dieback will affect everyone, but everyone can be part of the solution.

  Devon’s treescapes are stunning and crucial habitats for so much wildlife. But they have been in decline for many decades and are now facing a new threat from Ash Dieback. A disease that is sadly estimated will kill at least 90% of Devon’s ash trees in the coming years.

  The Saving Devon’s Treescapes project, led by Devon Wildlife Trust on behalf of the Devon Ash Dieback Resilience Forum, is here to provide hope and action in the face of these alarming changes. In this talk we will explore what we know so far about Ash Dieback as well as looking into what is being done to save Devon’s treescapes and how you can get involved.

  Saving Devon’s Devon Treescapes is a partnership project supported by the National Lottery Heritage Fund, One Tree Planted and Tesco Bags of Help. Visit our website to find out more - https://www.devonwildlifetrust.org/wh...

  This talk is led by Rosie Cotgreave, the Saving Devon's Treescapes project lead, and Nathan Robinson, the Woodland Management Officer.

  Rosie Cotgreave has led the Saving Devon’s Treescapes project since March 2020. She is a keen environmentalist and previously worked at Friends of the Earth on many campaigns including fracking, bees and plastics.

  Nathan Robinson joined Devon Wildlife Trust in 2019 as our Woodland Management Officer. He works to enhance and protect woodland habitats across our nature reserves and leads on the delivery of our ash dieback management strategy.

 3. How butterflies avoid enemies.

  How butterflies avoid enemies.
  Why do butterflies live with ants? an unusual butterfly's life.
  All about butterflies. Why did butterfly go to insect enemy, ant den?
  The probability of becoming a butterfly after the process of egg, larva and pupa is less than 1%. The surroundings are full of numerous enemies of butterflies. Butterflies are allied with ants, the enemies of insects, to survive.
  https://www.youtube.com/watch?v=Mye2-gHKCc0
  The process of birth of a butterfly through eggs, larvae and chrysalis is a dramatic story.
  Devon Wildlife Trust
  ----caption--------
  Winter
  Winter tests life and death. Weak things die and disappear.
  Hibernating Butterfly
  Butterflies hibernate with adult insects, caterpillars, and eggs according to their species.
  Hibernating Butterfly Egg

 4. Wildlife Orchards, Anna David, Working Wetlands Advisory Officer

  Wildlife Orchards, Anna David, Working Wetlands Advisory Officer
  Devon Wildlife Trust
  Presentation and talk by Devon Wildlife Trust, Anna David about orchards and their importance for wildlife

 5. Wildlife Orchards, Anna David, Working Wetlands Advisory Officer

  Wildlife Orchards, Anna David, Working Wetlands Advisory Officer
  Devon Wildlife Trust
  Presentation and talk by Devon Wildlife Trust, Anna David about orchards and their importance for wildlife

 6. Farming for Nature on Dartmoor https://www.youtube.com/watch?v=_myThet_m9Y

  https://www.youtube.com/watch?v=_myThet_m9Y
  Farming for Nature on Dartmoor
  Discover the wildlife and history of Challacombe Farm and how proposed changes to farming policy could benefit Dartmoor's environment.

  Challacombe Farm is considered one of the best places on the moor for bird watching. During this talk, you will hear from the farmers who care for it and how they manage it; predominantly for the benefit of wildlife and to protect its extensive archaeology. They will also talk about the proposed changes to the farm subsidy system and how this should benefit wildlife across Dartmoor and beyond.
  https://www.youtube.com/watch?v=_myThet_m9Y
  Mark Owen and Naomi Oakley are the tenant farmers of Challacombe Farm, one of the many Duchy of Cornwall farms on Dartmoor.

  Until a few years ago, Mark managed the South West Coast Path National Trail and his wife, Naomi, works for National England as Principal Upland Specialist and is also currently undertaking a PhD in regenerative agriculture with Newcastle University. As such, professionally they have long championed conservation farming and public access, so see the farm as a way of testing out new ideas, and ‘walking the walk’ in demonstrating that this type of farming can be financially and ecologically sustainable.

  Organised by Bovey Tracey Local Group

 7. Brilliant Butterflies
  There are around 60 species of butterfly in the UK - each one of them beautiful, fascinating and to be encouraged in our gardens. Devon Wildlife Trust
  https://www.youtube.com/watch?v=S7YMADi9T7I
  Join our talk to be inspired by butterflies and their amazing life histories, from egg to master of aerial displays! We will take you through a few of our UK species and demonstrate how extraordinary they can be. Sadly, their fortunes are changing – whilst some butterflies are expanding their distribution with climate change, many are in decline, linked to loss of their food sources and habitats. Find out how you can take Action For Insects and help butterflies in your garden: https://www.devonwildlifetrust.org/ta...

  The speaker is Barry Henwood, a retired GP with a lifelong interest in wildlife, especially butterflies and moths. He is a Devon county moth recorder and Trustee for Devon Wildlife Trust. Barry is also the co-author of 'Field Guide to the Caterpillars of Great Britain and Ireland', a comprehensive introduction on how to study caterpillars which provides a window into their diverse natural histories.
  https://www.youtube.com/watch?v=S7YMADi9T7I
  This event will also help you identify the common species in preparation for the Big Butterfly Count, a UK-wide survey helping us assess the health of our environment by counting butterflies. This year's survey takes place between the 16th of July and 8th of August 2021 and you can join by going to the Butterfly Conservation website.
  https://www.youtube.com/watch?v=S7YMADi9T7I
  Thumbnail image: White Admiral, Barry Henwood

 8. How butterflies avoid enemies.

  How butterflies avoid enemies.
  Why do butterflies live with ants? an unusual butterfly's life.
  All about butterflies. Why did butterfly go to insect enemy, ant den?
  The probability of becoming a butterfly after the process of egg, larva and pupa is less than 1%. The surroundings are full of numerous enemies of butterflies. Butterflies are allied with ants, the enemies of insects, to survive.
  https://www.youtube.com/watch?v=Mye2-gHKCc0
  The process of birth of a butterfly through eggs, larvae and chrysalis is a dramatic story.
  Devon Wildlife Trust
  ----caption--------
  Winter
  Winter tests life and death. Weak things die and disappear.
  Hibernating Butterfly
  Butterflies hibernate with adult insects, caterpillars, and eggs according to their species.
  Hibernating Butterfly Egg

 9. Devon's Bats Talk - Conservation Communities

  Devon's Bats Talk - Conservation Communities
  A talk by Helen Parr who previously worked on the Devon Greater Horseshoe Bat Project. Helen's talk is in three parts with information about; the variety of bats around the world and their importance to the natural world, Bats of the UK and especially those found in Devon and, ways in which we can help bat populations in our local area with changes we can make to our everyday gardening practices.

 10. The Science of Climate Change and its Effects on Wildlife

  https://www.youtube.com/watch?v=-Lqkk_3V3Pc
  The Science of Climate Change and its Effects on Wildlife
  Vicky Pope, retired MET Office scientist, talks about the science of climate change and will give us an outline of its effects on wildlife.
  https://www.youtube.com/watch?v=-Lqkk_3V3Pc
  The observational evidence of climate change and understanding of causes of the change that we see are probably the most important factors in helping us to understand that the climate is changing. First-hand experience often brings home the realities and challenges of climate change. But observations alone cannot help us to understand the causes, change and future risks: it is climate models that are needed to do this. It is important to understand the value of the information that models can provide but equally important to understand their limitations.
  https://www.youtube.com/watch?v=-Lqkk_3V3Pc
  Vicky will show some of the evidence that the climate is already changing and explain the use of climate models to give us an idea of how climate may change in the future.
  https://www.youtube.com/watch?v=-Lqkk_3V3Pc
  Finally she will give some examples of possible impacts on wildlife.
  https://www.youtube.com/watch?v=-Lqkk_3V3Pc
  Professor Vicky Pope has had a long and successful career in the UK Met Office, fulfilling many different roles - as a climate science researcher, programme manager, communicator of publicly important science and partnership developer. She is now building a portfolio career focusing on issues that she cares about and where she can make a tangible difference. These issues include protecting and enhancing the environment, improving scientific literacy in decision making and improved access to STEM careers.

 11. Woodland Plants Identification - Conservation Communities

  Woodland Plants Identification - Conservation Communities
  Jess Smallcombe from DBRC, introduces us to some of Devon's woodland plants, in particular ancient woodland indicators.
  Can you to tell a native bluebell from a Spanish bluebell?
  Can you identify wood sorrel or wood anemone?
  What do these plants tell us about our woodlands?
  Jess talks about some of these species, showing what to look for in order to identify them

 12. Take Action for Wildlife - Green Minds Citizen Science Webinar

  Take Action for Wildlife - Green Minds Citizen Science Webinar
  Join Nick Purdew (Green Minds Urban Ranger), Jess Smallcombe (Devon Biological Records Centre Community Ecologist) and Carijn Beumer (Maastricht University guest speaker) for a talk on how you can become involved in observing and recording wildlife across Plymouth as part of the Green Minds project.

  This video shows you how you can record your observations using iRecord, monitor long-term trends in biodiversity across the city, and introduces a toolkit and resources for identifying urban wildlife.

  Find out more about the project here - https://www.devonwildlifetrust.org/wh...

 13. The opportunities and challenges of the National Action Plan for Sustainable use of Pesticides

  The opportunities and challenges of the National Action Plan for Sustainable use of Pesticides
  Which direction will the UK go in after leaving the EU pesticide regulatory regime? How will we use, regulate and mitigate pesticides and their effects on people and the environment of the UK? Nick Mole is the Policy Officer for Pesticide Action Network and delivers this fascinating and interesting talk.

 14. The Plight of the Bumblebees

  The Plight of the Bumblebees
  Debs Rylands will discuss the plight of the bumblebee, explore some key identification tips, the threats bumblebees face and some fun facts.

  Debs Rylands, Devon Volunteer Co-ordinator for the Bumblebee Conservation Trust and Programme Co-ordinator for local conservation organisation, Wild Ideas, joins us to discuss The Plight of the Bumblebee. We will explore some key identification tips, the threats bumblebees face and some fun facts, as well as looking at how can we help these much-loved and essential insects.

  Debs works in conservation facilitation and has a real soft spot for everyone’s favourite invertebrate, the bumblebee. Since getting her first bumblebee identification book, she has developed a passion for identifying, recording and creating habitat for our fluffy, rotund friends.

 15. Bovey Tracey Local Group Talk - Rewilding City Parks

  Bovey Tracey Local Group Talk - Rewilding City Parks

 16. Rewilding Devon Wildlife Trust

  Rewilding Devon Wildlife Trust
  An informative talk about rewilding with Peter Burgess, Director of Conservation and Devlopment for Devon Wildlife Trust

 17. Bat talk Training with Lizzy Mooney

  Bat talk Training with Lizzy Mooney

 18. Introduction to Bat Project Conference - Anna David

  Introduction to Bat Project Conference - Anna David
  Anna David, Team Leader of the Devon Greater Horseshoe Bat Project, introduces the Bat Project Online Conference in September 2020

 19. Findings from the River Otter Beaver Trial: Science and Evidence Report

  Findings from the River Otter Beaver Trial: Science and Evidence Report
  A fascinating illustrated talk by Devon Wildlife Trust, project officer Jake Chant giving viewers an insight into how the beavers we have been monitoring on the River Otter have shaped and changed the landscape and how they have made an impact on the environment

 20. https://www.drentslandschap.nl/wp-content/uploads/2015/09/Hollandsche-veld.pdf
 21. https://geo.provincie-utrecht.nl/publiek/documenten/monumenten/TT/TT2_Kromme%2520Rijn_Langbroek.pdf
 22. https://edgg.org/sites/default/files/page/Palaearctic_Grasslands_49.pdf
 23. https://forum.inaturalist.org/t/add-interactions-to-species-pages/433/42
 24. https://pzh.b3p.nl/viewer/app/Cultuur_historische_atlas
  1. Literati
Posted on July 20, 2021 07:19 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

July 10, 2021

198-Natuurbosdag zaterdag 10 juli LIVESTREAM 10.00 – 16.00 uur

https://live.natuurbosdag.nl/

e hebt je aangemeld voor de Natuurbosdag zaterdag 10 juli van 10.00 tot 16.00 uur. Digitale inloop is vanaf 9.45 uur, je kunt dan je verbinding testen.

Ga naar de volgende pagina: https://live.natuurbosdag.nl
Gebruik deze link naar de livestream om deel te nemen aan de natuurbosdag op 10 juli 2021 van 10.00 tot 16.00 uur. Op deze pagina vind je het venster voor de livestream van de natuurbosdag. Klik het pijltje aan om te starten. Als je geen geluid hebt kijkt dan eerst of het geluid van je apparaat aan staat.

Wanneer je naar beneden scrollt vind je onder het videovenster het venster dat dient om vragen te stellen. Klik op het handje. Je kunt een spreker selecteren aan wie je je vraag richt en je kunt je eigen naam invullen. Het kan zo zijn dat niet alle gestelde vragen tijdens de uitzending aan de spreker voorgelegd kunnen worden.

Natuurbosdag Terugkijken en Opgenomen

Het programma wordt opgenomen. Mocht je er toch niet live bij kunnen zijn, dan kun je de natuurbosdaglezingen ook later terugkijken.

Programma Natuurbosdag zaterdag 10 juli
10.00 – 16.00 uur
LIVESTREAM door NJN-crew vanuit Drakenburg

1 10.00 Welkom en inleiding NJN en Wanda van Wilde Wegen
2 10.20 Over Oerbosonderzoek en omvorming naar natuurlijker bos Henk Koop – Oerwoudonderzoeker Ecobus Consult
11.00 Koffie- en theepauze :https://live.natuurbosdag.nl
3 12.15 Behoud Groen Erfgoed; Wilde bomen en struiken in Nederland Lodewijk van Kemenade – Projectleider Landschapsbeheer Flevoland
12.50 Lunchpauze :https://live.natuurbosdag.nl
4 100 jaar NJN – Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie NJN: jong & wild het bos in
5 14.20 De minifauna van het bos Bram Mabelis – ecoloog
5 15.05 Natuurbos in de zoeker met Lodewijk van Kemenade
5 15.05 Afsluiting Natuurbosdag NJN & Wanda van Wilde Wegen

198-Natuurbosdag zaterdag 10 juli LIVESTREAM 10.00 – 16.00 uur

198-Natuurbosdag zaterdag 10 juli LIVESTREAM 10.00 – 16.00 uur

https://geo.provincie-utrecht.nl/publiek/documenten/

https://geo.provincie-utrecht.nl/publiek/documenten/monumenten/TT/site/

[To Parent Directory]

1/8/2016 4:52 PM 9432 CHAT structuur.zip
1/8/2016 4:47 PM 34170 CHAT_STRUCTUUR.XML
1/8/2016 4:52 PM 88823 CHW_structuur_1.gdb.zip
11/3/2015 5:05 PM 1147332 De Vecht.pdf
11/3/2015 5:06 PM 1175936 De Venen.pdf
11/3/2015 5:05 PM 1190008 Eemland.pdf
12/22/2015 4:30 PM 178213 fotoTT.JPG
12/22/2015 4:35 PM 524255 fotoTT2.JPG
12/22/2015 4:38 PM 300887 fotoTT3.JPG
11/3/2015 5:06 PM 1057131 Gelderse Vallei.pdf
11/3/2015 5:02 PM 2192363 Infrastructuur.pdf
11/3/2015 5:04 PM 2013207 Kastelen en buitenplaatsen.pdf
11/3/2015 5:00 PM 1902796 Kromme Rijn en Langbroek.pdf
12/7/2015 4:52 PM 16146 logo.png
11/3/2015 5:05 PM 1578637 Lopikerwaard,Schalkwijk en Vianen.pdf
11/3/2015 5:03 PM 3404491 Militair Erfgoed.pdf
11/3/2015 5:05 PM 1043865 Nederrijn en Lek.pdf
11/3/2015 5:01 PM 1583700 Oude Rijnklein.pdf
1/6/2016 11:35 AM 7784264 provincie Utrecht WEB.pdf
12/7/2015 4:50 PM 43399 TastbareTijd20.JPG
1/8/2016 3:11 PM 21710 toelichting_CHW_structuur.xlsx
11/3/2015 4:59 PM 2059634 Utrechtse Heuvelrug.pdf
11/3/2015 5:04 PM 944695 Vechtplassen.pdf

https://geo.provincie-utrecht.nl/publiek/documenten/monumenten/TT/site/
200-CULTUURHISTORISCHE ATLAS VAN DE PROVINCIE UTRECHT

Cultuurhistorische Atlas Winterswijk(pdf)

amen met Archeologisch Bureau Raap maakte Overland de Cultuurhistorische Atlas Winterswijk. In de atlas presenteren we zowel exacte gegevens, nodig voor het gemeentelijke beleid, als het boeiende historische verhaal achter het Winterswijkse landschap. Overland schreef de hoofdstukken over landschapsontwikkeling (in historische tijd en in de prehistorie), maakte een uitgebreide kartering van historische landschapstypen en -elementen, en zoomde in op de buurtschappen. Het verhaal wordt geïllustreerd met vele tientallen kaarten en honderden foto's. Tijdens het werkproces bestond een intensieve samenwerking met plaatselijke heemkundigen en buurtschapskenners. De bedoeling was om de atlas, samen met een GIS, als werkrapport op te leveren. Maar toen de proefdrukken gereed waren, ontstond er brede consensus om het werk als boek uit te geven.
Dankzij steun van de RCE, provincie Gelderland en plaatselijke stichtingen is de atlas nu als boek gedrukt. Inmiddels is er een tweede druk en mogelijk komt er een derde.
Alle scholen in Winterswijk krijgen atlas.
https://www.overland.nl/100528achtergrondenatlas.pdf
https://www.overland.nl/atlasww.php . € 49,50 excl.

Grote Wateren georganiseerd door LIFE IP deltanatuur

 1. Alle presentaties terug te kijken op de website van LIFE IP Deltanatuur.

  https://life-ip-deltanatuur.nl/news/view/b78c0880-e828-449f-b829-a2b9e3d8e7f1/terugkijken-webinar-natuurambities-voor-grote-wateren

 2. De onderliggende artikelen kun u vinden op de website van het tijdschrift landschap:
  https://www.landschap.nl/tijdschrift/archief/jaargang-38-2021/

 3. De powerpoints kunt u tot 1 Aug downloaden op: (beperkt houdbaar)
  https://we.tl/t-YLsqpN3F8B

Posted on July 10, 2021 08:04 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment

July 08, 2021

197-Brassica nigra and Hirschfeldia incana, why so many mistakes?

Grijze mosterd & Zwarte mosterd:
Grijze mosterd wordt vaak niet goed herkend, de soort is vermoedelijk veel algemener dan momenteel bekend. Grijze mosterd wordt vaak voor Zwarte mosterd aangezien, maar blijft over het algemeen lager en is lager in de plant vertakt. De echte kenmerken zitten echter in de vruchten. De verdikte snavel is bij velen reeds bekend als onderscheidend kenmerk van Grijze mosterd, maar in jong stadium is de snavel nog niet verdikt. Kijk daarom vooral naar de dikte van de vruchtsteel en eventueel naar de relatieve lengte van de snavel (zie bijlage ter illustratie).

Grijze mosterd wordt vaak niet goed herkend, de soort is vermoedelijk veel algemener dan momenteel bekend. Grijze mosterd wordt vaak voor Zwarte mosterd aangezien, maar blijft over het algemeen lager en is lager in de plant vertakt. De echte kenmerken zitten echter in de vruchten. De verdikte snavel is bij velen reeds bekend als onderscheidend kenmerk van Grijze mosterd, maar in jong stadium is de snavel nog niet verdikt. Kijk daarom vooral naar de dikte van de vruchtsteel en eventueel naar de relatieve lengte van de snavel (zie bijlage ter illustratie).

 1. Beide soorten hebben gemeen dat ze aanliggende vruchten hebben in tegenstelling tot Herik - *Sinapis arvensis*. Die laatste heeft ook een langere snavel en bij armetierige exemplaren zou je dit voor Grijze mosterd kunnen houden. Vruchten van Herik zijn vaak ook meer of minder behaard.
 2. Grijze mosterd onderscheidt zicht vegetatief door het doffe, grijsgroene (t.o.v. van glimmende, donkergroene) blad met regelmatige bladlobben en een eindlob die niet veel breder is dan de zijlobben.
 3. Probeer goed ontwikkelde vruchten te bekijken, hier gaan de bovengenoemde kenmerken het beste op.
Brassica nigra and Hirschfeldia incana, why so many mistakes? I looked through observations of Brassica nigra and half of them (even the research grade ones) turn out to be Hirschfeldia incana. How come? Both species can be vaguely similar in general habit but that’s where the resemblance ends. https://forum.inaturalist.org/t/brassica-nigra-and-hirschfeldia-incana-why-so-many-mistakes/24528/2 They are similar, you have to compare four items, and i always do only one..Futher i never choose "Hirschfeldia incana" so i never incorporated it in the statics part. I think after Ringweg Zuid "Hirschfeldia incana" became common but before it was certainly rare https://www.wildebloemen.info/pages%20sleutels/sleutel%209%20gele%20kruisbloemigen%20bloem%20groter%20dan%201%20cm.php https://www.wildebloemen.info/pages%20bloemen/Z/zwarte%20mosterd.php https://forum.waarneming.nl/index.php/topic,384755.msg2340844.html#msg2340844 Hirschfeldia incana & Brassica nigra - Grijze mosterd & Zwarte mosterd: Grijze mosterd wordt vaak niet goed herkend, de soort is vermoedelijk veel algemener dan momenteel bekend. Grijze mosterd wordt vaak voor Zwarte mosterd aangezien, maar blijft over het algemeen lager en is lager in de plant vertakt. De echte kenmerken zitten echter in de vruchten. De verdikte snavel is bij velen reeds bekend als onderscheidend kenmerk van Grijze mosterd, maar in jong stadium is de snavel nog niet verdikt. Kijk daarom vooral naar de dikte van de vruchtsteel en eventueel naar de relatieve lengte van de snavel (zie bijlage ter illustratie).
 1. Beide soorten hebben gemeen dat ze aanliggende vruchten hebben in tegenstelling tot Herik - *Sinapis arvensis*. Die laatste heeft ook een langere snavel en bij armetierige exemplaren zou je dit voor Grijze mosterd kunnen houden. Vruchten van Herik zijn vaak ook meer of minder behaard.
 2. Grijze mosterd onderscheidt zicht vegetatief door het doffe, grijsgroene (t.o.v. van glimmende, donkergroene) blad met regelmatige bladlobben en een eindlob die niet veel breder is dan de zijlobben.
 3. Probeer goed ontwikkelde vruchten te bekijken, hier gaan de bovengenoemde kenmerken het beste op.
http://flowersinisrael.com/Hirschfeldiaincana_page.htm
In het vroege voorjaar is de eerste generatie van Zwarte mosterd heel herkenbaar...het wordt erg groot, groter dan de meeste mensen lang zijn. In de herfst zijn de kenmerken lastiger omdat de zaaddozen/peulen minder hard tegen de stengel gedrukt zijn en de Brassica ook minder groot wordt. In de meeste gevallen is een snelle blik op de peulen al voldoende om de zeer kenmerkende peulen van Zwarte mosterd te herkennen. Zwarte mosterd peulen hebben 4 duidelijke ribben en daar een vierkante doorsnede van de peul. de Snavel bevat geen zaden. Bij Grijze mosterd ... bevat de snavel 1-2 zadem em os de smavel.. De kleur van de bloemen is geen enkel kenmerk maar de volledige kleur is wel kenmerkend..Grijze mosterd is veel doffer en donkerder dan Zwarte moster en vaak maar niet altijd grijs getint. e season’s first generation of Brassica nigra is (generally) unmistakable: it grows very tall (taller than many human beings in fact). It gets more complicated (well, not really if you take care) later on in the season: Brassica nigra grows less tall then and many plants are somewhat aberrant (e.g. pods no longer adpressed against the stem). I notice that in many records the plants have fully grown pods. A quick glance (naked eye) at the pods should suffice (however, they have to be fully grown!). Pods of both species are highly distinctive. In Brassica nigra, the pods have 4 raised ribs and therefore have square cross section. The beak does not contain seeds. In Hirschfeldia incana, the pods have terete cross section, the apical part of the beak contains 1-2 seeds and the beak is constricted below the apical part. Lower leaves of Hirschfeldia incana (many still present at flowering, more so than in Brassica nigra) have many more small basal lobes than leaves of Brassica nigra. Ignore the colour of the flowers (this is not a good idea in yellow crucifers in my experience) but take notice of the colour of the whole plant: Hirschfeldia incana is generally much duller and darker than Brassica nigra and often (but not always) clearly grey tinged.

Reference, Literature, Links

 1. ff
 2. https://www.researchgate.net/publication/323258118_Hirschfeldia_incana_shortpod_mustard
 3. https://www.cabi.org/isc/FullTextPDF/2015/20157200758.pdf
  Utrechts Landschap organiseert van 8 tot en met 10 juli de Utrechtse Natuurdagen, met als thema ‘Vliegers op de vliegbasis’.

197-Brassica nigra and Hirschfeldia incana, why so many mistakes?

Posted on July 08, 2021 11:27 by ahospers ahospers | 0 comments | Leave a comment